Όροι διαγωνισμού

By socomic
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Όροι διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού

 1. Στον διαγωνισμό που διοργανώνει το blog so comic, μπορούν να λάβουν μέρος ενήλικοι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην ΙΟΝ Α.Ε και στην εταιρία «Γκέτσης Αλέξανδρος και Σία ΟΕ», καθώς και των συνδεδεμένων μ’ αυτές εταιρειών, αλλά και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “The Story ” δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων
 3. O διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 01.02.2012 έως και 23.03.2012.
 4. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα αποσταλούν έως και τις 19.03.2012 ενώ μέχρι και την τελευταία ημέρα μπορεί οποιοσδήποτε να ψηφίζει.
 5. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής (φόρμα συμμετοχής= η φόρμα που υπάρχει μέσα στο www.socomic.gr  κάθε φορά που κάποιος επιλέγει να κάνει ένα σχόλιο στο πεδίο “Have your say”) , με το πραγματικό ονοματεπώνυμό τους και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται. Στην περίπτωση που δεν θέλουν οι συμμετέχοντες να δημοσιευτούν τα στοιχεια τους, τότε ακολουθούν τη διαδικασία κανονικά και αναφέρουν πριν το κείμενο της ιστορίας (πριν τους διαλόγους δηλαδή) τη φράση “Δεν επιθυμώ να δημοσιεύσω τα στοιχεία μου”. Σε αυτή την περίπτωση ο administrator του blog , θα δημοσιεύει μόνο το όνομά του κρύβοντας το επίθετο του συμμετέχοντος.
 6. Η αίτηση συμμετοχής με τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά προ της αποστολής της ιστορίας από τον συμμετέχοντα, αλλιώς η συμμετοχή δεν θα θεωρείται έγκυρη. Ο συμμετέχων δύναται να υπογράφει την ιστορία με το πραγματικό ονοματεπώνυμό του ή με ψευδώνυμο. Σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου το πραγματικό ονοματεπώνυμο είναι γνωστό μόνο στην διοργανώτρια εταιρία.
 7. Οι ιστορίες θα βασίζονται σε ένα κόμικ της επιλογής του συμμετέχοντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.socomic.gr και πρέπει να περιέχουν από 5 έως 60 λέξεις το ανώτερο. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να χρησιμοποιήσει και τις 3 λέξεις κλειδιά (tags) που βρίσκονται κάτω από το κάθε κόμικ με όποια σειρά επιθυμεί (αρχή-μέση-τέλος στους διαλόγους) προκειμένου να γράψει την ιστορία του. Η διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχή, εφόσον κατά την κρίση της το περιεχόμενο της ιστορίας δεν συνδέεται με το κόμικ και το θέμα του διαγωνισμού ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι λέξεις-κλειδιά (tags).
 8. Ιστορίες με προσβλητικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο, ακυρώνονται και δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
 9. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών.
 10. Η υπογραφή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος διαγωνισμού.
 11. Ο συμμετέχων δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ιστορία την οποία υποβάλει είναι πρωτότυπη και δεν προσβάλει δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση ισχυρισμού τρίτου ότι προσβάλει δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας, ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά και μόνο αυτός αστικώς και ποινικώς υπεύθυνος έναντι του τρίτου και τόσο το blog so comic όσο και οι εταιρίες ION AE και Γκέτσης Αλέξανδρος και Σία ΟΕ δεν υπέχουν καμία απολύτως ευθύνη. Σε περίπτωση προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, η διοργανώτρια εταιρία θα κοινοποιήσει τα στοιχεία του συμμετέχοντος στον προσβαλλόμενο.
 12. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να βαθμολογούν τις υποβληθείσες ιστορίες . Oι ιστορίες που έχουν πάνω από 5 ψήφους θα συμμετέχουν σε μία κλήρωση και από αυτές θα προκύψει η μία νικητήρια ιστορία. Η δεύτερη νικητήρια ιστορία, θα επιλεχθεί από μία επιτροπή μεταξύ των σκιτσογράφων που έχουν δώσει τις ιστορίες τους και της διοργανώτριας εταιρίας.
 13. Οι δύο ιστορίες θα δημοσιευτούν πιθανώς στην έκθεση Comicdom Con και οι 2 νικητές θα λάβουν ως δώρο ένα iPad2. Επιπλέον, 12 από τους συμμετέχοντες που έχουν συμμετάσχει γράφοντας μια ιστορία, κατόπιν κλήρωσης, θα κερδίσουν 12 κουτιά Σοκοφρέτες έκαστος από ενα κουτί. Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την διοργανώτρια εταιρία. Σε περίπτωση μη αποδοχής και παραλαβής του δώρου εντός ενός (1) μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του νικητή και μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει πλέον καμμία υποχρέωση παράδοσης του δώρου σε αυτόν. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας για την παραλαβή του δώρου, την θέση του νικητή καταλαμβάνει o συμμετέχων με τη δεύτερη καλύτερη, σε βαθμολογία, ιστορία.
 14. Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης, συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 15. Το δώρο παραλαμβάνεται από τον νικητή στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας.
 16. Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση του δώρου. Σε περίπτωση μη παραλαβής του δώρου εντός των ως άνω προθεσμιών και μετά την παρέλευση αυτών, η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει πλέον καμμία υποχρέωση παράδοσης του δώρου.
 17. Η Διοργανώτρια εταιρία δικαιούται χωρίς χρονικούς ή εδαφικούς περιορισμούς να δημοσιεύει ή αναδημοσιεύει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.socomic.gr και/ή στην έκθεση Comicdom Con καθώς επίσης σε εταιρικό προωθητικό έντυπό της και σε άλλες ιστοσελίδες, τις ιστορίες που υπεβλήθησαν από τους συμμετέχοντες και προς τούτο ο κάθε συμμετέχων εκχωρεί το δικαίωμα δημοσίευσης, αναδημοσίευσης και παρουσίασης στο κοινό της ιστορίας χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
 18. Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό αποδέχεται ότι η Διοργανώτρια εταιρία και οι συνεργάτες της δεν θα δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού ή οπουδήποτε αλλού τα προσωπικά δεδομένα που έχει χορηγήσει με την αίτησή του.
 19. Η Διοργανώτρια εταιρία και οι συνεργάτες της δικαιούνται να διατηρούν τα στοιχεία του συμμετέχοντος και αυτός συναινεί, με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωσή του για τυχόν προωθητικές της ενέργειες που βασίζονται ή εμπεριέχουν την υποβληθείσα ιστορία και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ενέργειες του όρου 12.
 20. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού, να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή ή για σπουδαίο λόγο, μετά από ενημέρωση του κοινού 3 ημέρες πριν στην ιστοσελίδα www.socomic.gr
 21. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
 22. Δεν επιτρέπεται να ζητείται είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού είτε μετά τη λήξη του, από την επιτροπή να αιτιολογήσει τις όποιες απορρίψεις συμμετοχών. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται καμία μομφή, παρατήρηση, και αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής και των όρων του διαγωνισμού.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του διαγωνισμού

Comments are closed.