Otto Soglow

 

 

by Otto Soglow via:espantajerias