Haiku13

Haiku14

Haiku15

English translations of Japanese Haiku poems into three-panel comics by Paul Shinn